Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Neler Getiriyor? Yeni spor yasası hakkında bilinmesi gerekenler

Türkiye'nin önde gelen avukatlarından Aycan Oskay, resmi gazetetde yayınlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu yasası hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Türkiye'nin önde gelen avukatlarından Aycan Oskay, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu hakkında merak edilenleri yanıtladı. 

Yaklaşık 2 yıldır çalışmaları devam eden Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi. 22.04.2022 itibari ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yasa Türk sporunda yeni bir dönemin kapısını açtı. 

7504 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile gelen yenilikleri Türkiye'nin önde gelen avukatlarından Av. Aycan Oskay ile değerlendirdik.

Yeni spor yasası nedir? Spor Kanununa neden ihtiyaç duyulmuştur? 

Spor Kulüplerinin hem dernek hem de şirket statüsünde bulunmaları, ortak bir mevzuatın bulunmaması birtakım karmaşalara yol açmaktaydı. Tüm bu sorunlara ilişkin bütüncül mevzuat yaratmak, spor kulüplerinin şeffaflık ve güvenilirliklerini geliştirmek, yönetim mekanizmasını geliştirmek, mali denetimini arttırmak, amacıyla Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununa ihtiyaç duyulmuştur.

Mevcut durumda spor kulüplerinin statüsü nedir, bundan sonra hepsi anonim şirket mi olacak?

Şu anda kulüplerin bir kısmı dernek bir kısmı da şirket olarak faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin bazıları halka arz edilmiş durumda. Yeni yasa çerçevesinde şirket statüsünde olanlar anonim şirket olarak tescil edilecek, dernekler ise spor kulübü olarak faaliyetlerine devam edecek.

Dernek statüsündeki spor kulüplerinin denetim mekanizması açısından zorluklar meydana gelmekteydi. Bu kulüplerin denetimi Dernekler Masası eliyle yapıldığından spor ile doğrudan ilgili olmayan kurumlarının denetimlerinin yetersiz olduğu ve hukuki sorumluluk taşımadan borçlanmaların devam ettiği görüşü hakimdi. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının çifte tescil sistemi yerine sadece Gençlik ve Spor Bakanlığına tescil ile kuruluş işlemleri kolaylaştırılmış oldu. Dernek statüsündeki kuruluşlar 1 yıl içinde başvuru yaparak Spor Kulübü adını alacak.

Getirilen yeni düzenleme ile spor kulüpleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulduktan sonra “spor anonim şirketi” vasfını kazanmak için Gençlik ve Spor Bakanlığına tescil başvurusunda bulunacak. Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi bir milyon Türk lirasından az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilecektir.

UEFA Finansal raporlarına göre en çok bütçe açığı veren ülkelerden biri Türkiye. Mali ve iktisadi konularda Spor Yasası neler getiriyor?

Evet spor kulüpleri açısından en büyük sorunların başında mali konular geliyor. Özellikle pandemi nedeni ile gelirlerin azalması, dövizde yaşanan dalgalanmalar bu durumu daha da arttırdı.

Yasada borçlanmayı engelleyen pek çok düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri bir önceki yılın brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilecektir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar için genel kuruldan onay alınması gerekmektedir. Ancak bu halde dahi ek bütçe ile yapılacak olan borçlanma önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisinden fazla olamayacaktır.

Benzer bir şekilde UEFA İcra komitesi de yeni UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemelerini onayladı. Yönetmelik, ücretler, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamaları kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırmıştır.

Temlik ve devre ilişkin olarak da sınırlamalar getirilmiştir. Genel kurul kararı gerekmeksizin bir önceki hesap döneminin brüt gelirinin en fazla yüzde yirmibeşini temlik edebilecektir. Mevcut yönetim kurulu olağan görev süresini ile sınırlı olarak bu işlemleri yapabilecektir. Bu şekilde gelir ve alacaklarının temlikine ilişkin süre ve miktar yönünden üst sınır getirilmiştir.

Kulüplerin Vergi Usul Kanunu’na göre 7 Milyon TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını banka ve finans kuruluşları aracılığıyla yapmaları zorunlu tutulmaktadır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri; yönetim kurulu üyelerine, üyelerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına, yüzde beş ve üzeri pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde beş ve daha fazla pay sahibi olduğu şirketlere hak ve alacaklarını devredememektedir.

Yöneticilerin bundan sonraki süreçte sorumluluğu ne boyutta olacaktır?

Yeni Kanun ile yöneticilerin hem hukuki hem cezai olarak sorumlulukları artmış durumda. Hukuki boyutta, yöneticiler mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerine kasıt veya ihmalle ihlal ederlerse kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Zarara sebebiyet veren yönetici veya yöneticilerin, yukarıda anmış olduğumuz borçlanma, alacak devir temlik düzenlemelerine aykırı eylemleri halinde kasıt veya ihmal aranmamakta, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat etmedikçe sorumluluğu devam etmektedir.

Cezai boyutta ise bütçe ve harcama ilkelerine aykırı fiilerinden dolayı 1-3 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Spor federasyonlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri de mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde oluşabilecek zararlardan müteselsilen sorumlu tutulmuş, sorumluluklarında kasıt veya ihmal aranmamıştır.  Bakanlıktan izin almaksızın görev süresini aşacak şekilde federasyonu borç altına sokan yöneticilerin 1-3 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Spor Kulüplerine üyelikte sınırlamalar olacak mı?

Fiil ehliyetine sahip olan herkesin spor kulüplerine üye olma hakkına sahip olduğu, üyelik başvurusunun, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda üyelik koşulları yönünden eşitlik ilkesinin hakim olacağını , kulüplerin tüzüklerini bu yönde düzenlemeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

Menajerlerin ve Kulüplerin birlikte hareket ederek kulüpleri borçlandırması gibi bazı olaylar yaşanmıştı. Menajerler açısından yeni Kanunda bir düzenlemeye yer verildi mi?

Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı ile bu konuda birtakım düzenlemeler yapılmıştı. Yeni Kanun ile birlikte menajerlik sözleşmesi ve menajerlerin özellikleri konusunda detaylı düzenleme yapılmıştır. Futbolcular ve spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri, profesyonel futbolcu sözleşmesi veya transfer müzakerelerini yürütmek için futbol menajerlerinin hizmetlerinden yararlanabileceği, menajerlik sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Eski düzenlemelerde sözleşmenin noterde düzenleme şeklinde yapılma şartı aranmamaktaydı.

Menajerlik sözleşmesi en fazla 2 yıl için yapılabilecektir. Transferlerde spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından menajere ödenecek ücret tutarı ve ödeme koşullarının, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri ile futbolcu arasında imzalanacak sözleşmede yer alacaktır.

İmzalanan menajerlik sözleşmesinin noter tarafından otuz gün içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilmesi zorunlu tutulmuştur.

Spor Federasyonlarının kuruluş, yönetim ve denetim mekanizması ne şekilde olacaktır?

Spor federasyonları, spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak ve kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanacaktır.

Kulüpler birleşerek federasyon ve konfederasyon olarak üst kurul oluşturabilecek, kulüpler bu çerçevede profesyonel şube açabilecektir.

Federasyonların yönetim kurulu üye sayısı on bir asıl on bir yedek üyeden oluşacaktır. Üyelerden en az ikisinin milli sporcu olması zorunlu kılınmıştır. Federasyon başkanlarının görev süresi ise en fazla üç dönemle sınırlı tutulmuştur.

Yeni yasayla spor federasyonlarının her türlü harcama denetimi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Spor federasyonlarının malları devlet malı hükmünde kılınmıştır ve haczedilemeyecektir.

Engelli Sporcular açısından düzenlemeler söz konusu mu?

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun Ek 15. maddesi uyarınca, Bakanlık tarafından; yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunları ile deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporculara yapılacak ödemelerde damga vergisi haricinde herhangi bir vergi ve kesinti olmaksızın ödeneceği ve bu ödemelerin haczedilemeyeceği belirtilmiştir.   

Engelli bireylerin spor hayatının geliştirilmesi amacıyla getirilen düzenleme olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ancak bunun yanısıra çevresel sorunlar, ulaşım, spor tesislerinin erişilebilirliği, ekipmanların temini, bakımı konusunda maddi imkanların arttırılması gerektiği kanaatindeyim.

Sayın Av. Aycan Oskay verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. 

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
youtube kanalımıza abone olun

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

KABUL EDİYORUM ÇEREZ POLİTİKASI